Planering

Vi väljer att i början av varje termin planera upp hela läsåret i grovplaneringar. Därefter skissar vi upp finplaneringar med det innehållet som eleverna ska arbeta med vecka för vecka. Slutligen planerar vi lektion för lektion i god tid innan lektionen ska hållas. God tid för oss är 2-4 veckor.
Självklart ändras lektionsinnehållet pga av elevgruppen och deras kunskaper. Men vår utgångspunkt är att ha tydliga planeringar att utgå ifrån och finjustera dem innan det aktuella lektionstillfället.

Vi har:

 • Grovplaneringar i alla ämnen där vi undervisar. Det är en överblick där vi kopplar samman vilka förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll vi kommer att arbeta med.
 • När grovplaneringarna är planerade är det dags för finplaneringar i alla ämnen där vi undervisar. Det innebär att vi skriver in vecka för vecka vad lektionerna kommer att ha för mål och innehåll. Även dessa är kopplade till vilka förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll vi vill arbeta med.
 • I deltaljplaneringar skriver vi vad varje lektion innehåller.

Detta kan till en början kännas tidskrävande men med våra egna mallar har vi snabbt kommit in i att planera upp läsåret. Vinsterna med en noggrann planering gör oss mindre stressade eftersom:

 • Vid frånvaro pga av sjukdom, vab eller utbildning finns det redan en tydlig lektionsplanering som en vikarie kan använda.
 • Vi har ett tydligt mål med varje lektion vilket gör det lättare för oss att skapa uppgifter på olika nivåer. Detta för att kunna individanpassa undervisningen och möjlighet att ge eleverna olika uppgifter.
 • Tydliga mål gör det också lättare för eleverna och oss själva när de ska reflektera över vad de har lärt sig. Vi upplever också att det är lättare att ta fram passande exit ticket när vi i god tid innan lektionen vet vad fokus för elevernas lärande ska vara.

Carolina & Nadia

 

 

Förtroendearbetstid

Hur vet man skillnaden på vilka arbetsuppgifter som ska utföras på reglerad arbetstid samt på förtroendearbetstiden?

Svar:
På den reglerade arbetstiden gör lärare det chefen har ålagt en att göra. Om du inte är ålagd och måste göra en viss uppgift kan du utföra den under förtroendearbetstiden. Du väljer själv när du gör dina uppgifter och var du gör dem.
Ställ frågan: Är jag ålagd att göra arbetsuppgiften?
Ja –> reglerad arbetstid
Nej–> Förtroendearbetstid

Det innebär att allt din chef vill att du ska göra till en viss tidpunkt är ålagda uppgifter. Chefen kan inte ålägga dig uppgifter och sedan säga att du måste använda din förtroendearbetstid till att utföra det.
T.ex rätta nationella prov, obligatoriska diagnoser och skriva omdömen är ålagda uppgifter. Om det inte finns tid under dagen att göra detta måste du och chefen se till att du ändå kan använda din reglerade årsarbetstid (1360 timmarna) till detta.

I arbetstidslagen 2 § kan man läsa om att lagen inte gäller  ”arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid”. Det innebär enligt arbetsmiljöverket att lärare som har förtroendearbetstid i sin anställning själva har ansvar att styra sin förtroendearbetstid. Samt var och när arbetet utförs.

Om man arbetar kommunalt har man enligt avtal som lärare 407 timmar förtroendearbetstid. Om man arbetar på en friskola med t.ex Almega avtalet, har man som lärare 447 timmar förtroendearbetstid.

För att få syn på hur vi själva använder våran  förtroendearbetstid har vi under flera år skrivit ner vad vi har arbetat med och vilken tid det har tagit. Cirka 200 timmar använder vi till planering av lektioner och reflektion/utvärdering. Resterande 207/247 timmarna använder vi framförallt till:

 • Individanpassa undervisningen
 • Bedömning och uppföljning
 • Egen fortbildning

Något vi också har reflekterat över är att förtroendearbetstiden inte är oändlig som den många gånger framställs.

Vi har gjort olika räkneexempel som vi kan dela med oss av om någon vill veta mer. Vi har i ett exempel utgått från att vi har en klass med 26 elever och undervisar i fem ämnen (t.ex matematik, svenska, engelska, no och so). Eleverna är i skolan ca 36 veckor per år. Om vi skulle använda hälften av vår förtroendearbetstid (200 timmar) till att följa upp eleverna genom bedömning, då skulle vi ha ca 2,5 minuter per elev och ämne varje vecka. Ju fler elever och ämnen man har desto mindre tid finns det till vårt förfogande per elev. Detta är viktigt att ha i åtanke när man använder förtroendearbetstiden till att t.ex göra egna diagnoser och följa upp eleverna på andra sätt.

 För oss har det varit viktigt att se över vår förtroendearbetstid och skriva upp för våran egen skull hur vi använder tiden.  Det blir även tydligt hur mycket tid vi i snitt har per elev för bedömning och uppföljning när man tittar på räkneexemplet ovan. När vi vet hur mycket tid vi har måste vi planera arbetet efter tiden och inte tvärtom. Om man vill använda sin fritid till att utföra lärarjobbets uppgifter ska man vara medveten om att man gör det.
Våra bästa tips är att:

1. Se över vilka dina ålagda arbetsuppgifter är.

2. Prioritera vad din elevgrupp behöver och använd din förtroendearbetstid därefter.

T.ex om du inte är ålagd att ge läxor kan du göra det ändå om du tror att det gynnar eleverna. Men då sker planeringen av läxor på din förtroendearbetstid. Du kan välja att rätta matteböcker på din förtroendearbetstid. Men du kan också välja att arbeta med en formativ undervisning där du följer upp elevernas uppgifter i klassrummet tillsammans med dem.

3. Fundera över hur du vill disponera din förtroendearbetstid över året.
Carolina & Nadia

Lärares arbetstid – ålagda arbetsuppgifter

Vi får ofta frågor om hur vi får tiden att räcka till i vår lärarvardag. Under den här veckan kommer vi i fem inlägg  beskriva hur vi tänker kring arbetstid och stress.

Vi kommer att beskriva hur vi gör, dela material och länktips.

Vår utgångspunkt är att förhålla sig till den tiden man har som lärare och därefter själv välja om man vill arbeta på sin fritid eller inte. Vi känner ofta att vi skulle kunna arbeta jämt med att planera, göra roliga och lärorika uppgifter, individanpassa undervisningen och hålla oss uppdaterade om allt nytt som ständigt ska implementeras i skolans vardag. Vi har valt att PRIORITERA vår tid.

 1. Ålagda uppgifter. Vilka uppgifter måste vi göra under årets 1360 timmar? Vi frågar våra rektorer och de svarar. Såklart kan det vara svårt att som chef svara på hur många minuter man ska lägga på ett omdöme men som lärare måste vi ha en tid att förhålla oss till. Ska vi lägga ca 5 minuter per elev eller 50 minuter? Måste vi lämna ut läxor? Vilken typ av läxor? Vad är vi ålagda att lägga upp  i skolans digitala system? Veckobrev, läxor, fylla i bedömningsmatriser osv.Det är först när man vet vilka ålagda arbetsuppgifter man har som man kan planera sin förtroendearbetstid.

Enligt arbetsmiljöverket är det chefen som ska prioritera ens arbetsuppgifter när tiden inte räcker till. För att chefen ska kunna göra detta måste det vara tydligt vilka arbetsuppgifter man har.

Läs §10 punkt 4
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf

Ladda gärna ner underlaget nedan och prata med din chef för att veta vilka uppgifter du är ålagd och måste göra.

Lärare – din arbetstid med ålagda uppgifter

Carolina & Nadia

Klockskyltar

Nu har terminen dragit igång. Vi har börjat få in rutiner både för oss själva och för våra elever.

Vi använder väggarna i klassrummet för att förtydliga elevernas dagar. Vi har fått förfrågan om att dela med oss av material, vilket vi självklart vill göra. Kul att ni vill använda detta!

Klicka på texten nedan, då laddas filen ner.

Klocksskyltar

Carolina & Nadia

Jobba på din fritid?

Ett nytt stressfritt läsår!
I år vill vi återigen ha ett stressfritt år. Den ena av oss arbetar som lärare  100% och den andra arbetar 50%. Det gäller att ha koll på tiden!

Vi inleder läsåret med att planera vår tid. I lärarvardagen rullar uppgifterna in och mycket ska hinnas med.

Genom  att tydliggöra vad vi ska göra och på vilken tid, ser både vi och våra chefer hur mycket tid som finns till förfogande. Efter att vi fått reda på våra ålagda uppgifter för läsåret kan vi planera in hur vi vill använda vår förtroendearbetstid för att det ska gynna eleverna och verksamheten.

Alla våra uppgifter lägger vi in i det digitala verktyget Grundschema och Depå. Vi lägger även in studiedagar, uppstartsdagar, avslutningsdagar och andra saker som sker under året. Därefter ser vi och våra chefer svart på vitt hur våran tid används.

Tips:

Se över ditt schema, har du luft i schemat?

Alltså tid mellan lektioner och möten där du hinner med administrativa uppgifter såsom:

 • Elevnärvaro
 • Prata med elever.
 • Kontakta vårdnadshavare
 • Kopiera underlag, diagnoser etc till eleverna.
 • Prata med kollegor om elever.
 • Plocka fram material inför lektioner.
 • Städa i klassrummet.
 • Sätta upp saker på väggarna.
 • Förbereda läxor (Fråga chefen om man välja bort läxor).
 • Skala ner/förenkla uppgifter.
 • Ta fram svårare uppgifter/fördjupningsuppgifter.
 • Bordsplaceringar (klassrum/matsal)
 • Göra olika gruppindelningar.
 • Skriva LPP:er och dela med sig av dessa på t.ex intranät och /eller sätta upp dem i klassrummet (Fråga chefen om man välja bort LPP:er)
 • Skriva extraanpassningar för elever och verkställa besluten.
 • Material, följa upp arbetet för elever med särskilt stöd.
 • Skriva veckobrev/månadsbrev/informationsbrev (Fråga chefen om man välja bort detta)

Om du inte hinner med dessa uppgifter kan du börja med att fråga din chef vad du är ålagd att göra av ovanstående. Därefter måste det finnas tid till att utföra uppgifterna. Be chefen om hjälp att hitta tid för den här typen av uppgifter.

Måste chefen hjälpa dig med att se över dina arbetsuppgifter?
JA, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till

 1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
 2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
 3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
 4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och
 5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Det du är ålagd att utföra ska ske under den reglerade arbetstiden som är 1360 timmar per år. Ålagda uppgifter ska inte ske på din förtroendearbetstid!

Jobba på din fritid om du vill det, men var medveten om att du gör det!

Carolina & Nadia